ส่วนส่งเสริมการป่าไม้


นายเสรี รัตนเย็นใจ
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้
ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

มีอำนาจหน้าที่

๑) ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนงานและงบประมาณ แผนปฏิบัติ
การล่งเสริมทรัพยากรป่าไม้ตามแนวทางพระราชดำริ การจัดการป่าชุมชน และการส่งเสริมการปลูกป่า
๒) กำกับ ควบคุมดูแล และประสานัการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการป่าไม้
ในพื้นที่รับผิดชอบด้านโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ การจัดการป่าชุมชน และการส่งเสริมการปลูกป่าตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ กฎหมายวาด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายวาด้วยป่าชุมชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานภายใน เป็น ๔ ฝ่าย ดังนี้
๑.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๑) ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณของส่วน
(๒) จัดทำแผนงานงบประมาณ แผนปฏิบัติการแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ
รายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒ ฝ่ายโครงการพระราชดำริ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๑) การเตรียมการรับเสด็จ การดำเนินการในพิธีการต่าง ๆ และประสานัการ
ดำเนินงานกับหน่วยงาน โครงการพระราชดำริ โครงการพิเศษ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๒) ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอแนะ
ข้อคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน กรณี ราษฎรทูลเกล้า ๆ ถวายฎีกาใน
พื้นที่รับผิดชอบ
(๓) ศึกษาและขยายผลการพัฒนางานตามแนวพระราชดำริ และให้การสนับสบุน
ทางวิชาการแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งงานด้านครูป่าไม้และหมอต้นไม้
(๔) รวบรวมข้อมูล ดูแลรักษาต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’!
ประสานงานอนุรักษ์ดูแลรักษาและพื้นฟูต้นไม้ ในเขตพื้นที่พิเศษและติดตามแผนงานในพื้นที่
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสบุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ทึ่ได้รับมอบหมาย
๑.๓ ฝ่ายป่าชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๑) ส่งเสริม พัฒนา การขัดการป่าชุมชน ดำเนินการขัดตั้ง ขยาย เพิกถอนป่าชุมชน
ตามแนวทางของกรมป่าไม้และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๒) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ชุมชนกลุ่มเครือข่ายองค์กรท้องถิ่น
และสถาบันต่าง ๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการขัดการป่าชุมชน และแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๓๘ พร้อมทั้งพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาในรูปแบบอื่น
(๓) ศึกษา วางแผน และพัฒนางานต้านวนศาสตร์ชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุน
การดำเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชนในระดับชุมชน เพื่อการพัฒนาป่าในเมืองอย่างยั่งยืน
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสบุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ไต้รับมอบหมาย
๑.๔ ฝ่ายส่งเสริมการปลูกป่า มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๑) กำกับ ควบคุม ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นฟู
ป่าไม้ทุกรูปแบบ การผลิตกล้าไม้เพื่อสนับสนุนการปลูกป่าและการเพิ่มพื้นที่เขียว ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ
รวมทั้งการดำเนินงานเกี่ยวกับ กฎหมายวาด้วยสวนป่า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ส่งเสริม และสนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์สวนป่า
ภาคเอกชนและการประกอบอาชีพด้านป่าไม้
(๓) จัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของแปลงปลูกป่าและพื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่
รับผิดชอบ
(๔) ดำเนินงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการปลูกและพื้นฟูป่าไม้ รวมทั้งส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสบุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย