ส่วนวิชาการและกฏหมาย


นายนริศ อาจธัญกรณ์
ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและกฏหมาย
ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

มีอำนาจหน้าที่

๑) ศึกษา วิจัย พัฒนาวิชาการและการจัดการด้านทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนวิทยาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
๒) สนับสนุน ประสานและส่งเสริมหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์หรือสถานีหรือแหล่ง
ทดลองทางวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ
๓) เผยแพร่กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดหรือให้บริการทางวิชาการ
ด้านทรัพยากรป่าไม้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะในการดำเนินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานภายใน เป็น ๓ ฝ่าย ดังนี้
๑.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๑) ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณของส่วน
(๒) จัดทำแผนงานงบประมาณ แผนปฏิบัติการแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ
รายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิป่ติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒ ฝ่ายวิชาการป่าไม้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๑) เสนอแผนงานและโครงการเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาการป่าไม้
(๒) ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้และหน่วยงานอื่น เพื่อสนับสนุนและดำเนินการตามยุทธศาสตร์การวิจัยในภาพรวมของประเทศและของกรมป่าไม้
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ การส่งเสริมเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ ผลงานวิจัย ฟิกอบรม
และบริการทางวิชาการด้านป่าไม้ รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยป่าไม้
(๔) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
(๕) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
๑.๓ ฝ่ายกฎหมาย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๑) ตำเนินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญางานเกี่ยวกับคดีความต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(๓) ให้คำปรึกษา แนะนำแก่บุคลากรและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกิจการของกรมป่าไม้
(๔) ดำเนินการสืบสวนสอบสวนการร้องเรียน ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับคดีการติดตามผลการดำเนินคดีด้านป่าไม้
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย