ส่วนจัดการป่าชุมชน


มีอำนาจหน้าที่

 1. จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านจัดการป่าชุมชน
 2. ส่งเสริมให้มีองค์กร สถาบัน ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
 3. ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนและพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน
 4. สนับสนุนข้อมูลและบริการทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน และข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน
 5. สำรวจและศึกษาข้อมูลด้านป่าชุมชนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการบริหารจัดการ และเผยแพร่
 6. ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 รวมถึงพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาในรูปแบบอื่น
 7. สนับสนุนงานโครงการพิเศษด้านป่าชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
 8. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป

– ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณของส่วน

– จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน ส่งสำนัก

– ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

 • ฝ่ายส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

– ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ดำเนินการจัดตั้ง ขยาย เพิกถอนป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

– สนับสนุนและพัฒนาการบริการจัดการป่าชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

– ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ชุมชน กลุ่มเครือข่ายองค์กรท้องถิ่นและสถาบันต่างๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน

– ปฏิบัติงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2535 พร้อมทั้งพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาในรูปแบบอื่น

– ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

 • ฝ่ายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน

– ศึกษา วางแผน และพัฒนางานด้านวนศาสตร์ชุมชน

– ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน เพื่อการพัฒนาป่าในเมืองอย่างยั่งยืน

– ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชน

– ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย