ส่วนจัดการป่าไม้


มีอำนาจหน้าที่

๑) ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนงานและงบประมาณ แผนปฏิบัติ
การจัดการทรัพยากรป่าไม้ด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ การน้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และการอบุญาตด้านป่าไม้
๒) กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ และการน้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ตามกฎหมายวาด้วย
ป่าไม้ กฎหมายวาด้วยป่าสงวนแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓) กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านป่าไม้ การอนุญาตด้านป่าไม้ การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานภายใน เป็น ๔ ฝ่าย ดังนี้
๑.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๑) ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณของส่วน
(๒) จัดทำแผนงานงบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนการใข้จ่ายงบประมาณของ
ของส่วน
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒ ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ และจัดทำฐานข้อมูลแนวเขตที่ดินป่าไม้ ตลอดจนการสอบสวนวินิจฉัยการมีสิทธี้หรือทำประโยชน์พื้นที่ที่ราษฎรยื่นคำร้องว่ามีสิทธิ์อยู่ก่อน หรือหลังประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการสิทธิการใช้ที่ดินป่าไม้ และการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามกฎหมายและนโยบายด้านการจัดที่ดินป่าไม้ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของประชาชนในท้องที่รับผิดชอบ
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ และจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้
(๔) ดำเนินการบริหารจัดการให้บริการหรือให้ความสะดวกแก่ประชาชน รวมตลอดถึงกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อเป็นการควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติหรือพื้นที่ป่าอื่น ๆในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสบุนการปฏิบัติงานชองหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๓ ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๑) ปฏิบัติงานคุ้มครองพื้นที่ป่า ป้องกัน ปราบปรามเพื่อยุติการบุกรุกพื้นที่ป่า และ
ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดไฟป่า
(๒) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาพื้นที่ป่า และปฏิบัติการข่าวดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจปราบปราม เพื่อยับยั้งการบุกรุกทำลายป่า และประสานความร่วมมือในการ
ป้องกันรักษาพื้นที่ป่า
(๓) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ทุกรูปแบบ
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสบุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๔ ฝ่ายอนุญาตและบริการด้านป่าไม้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ระเบียบแนวทางในการปฏิบัติด้านการอนุญาต ให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้
(๒) ควบคุม กำกับ และติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตด้านป่าไม้
(๓) จัดทำฐานข้อมูลด้านการอนุญาต ติดต่อประสานงาน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตทางป่าไม้ บริการประชาชนที่มาติดต่อขออนุญาตให้ได้รับความสะดวกและรับทราบข้อมูลเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย