กลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้


มีอำนาจหน้าที่

  1. เสนอโครงการและบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัยและพัฒนาทางด้านการป่าไม้ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
  2. ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพื่อสนับสนุนและดำเนินการตามยุทธศาสตร์การวิจัยในภาพรวมของประเทศ และของกรมป่าไม้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  3. เผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัย และบริการทางวิชาการด้านป่าไม้
  4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
  • ฝ่ายบริหารทั่วไป

– ปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณของกลุ่ม

– จัดทำแผนงานและงบประมาณของกลุ่ม จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม

– ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

  • ฝ่ายวิจัยการป่าไม้

– เสนอแผนงานและโครงการ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาการป่าไม้

– ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพื่อสนับสนุนและดำเนินการตามยุทธศาสตร์การวิจัยในภาพรวมของประเทศและของกรมป่าไม้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

– ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

  • ฝ่ายถ่ายทอดและเผยแพร่วิชาการป่าไม้

– รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยป่าไม้

– ส่งเสริมเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ ผลงานวิจัย ฝึกอบรม และบริการทางวิชาการด้านป่าไม้

– ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย