กลุ่มกฎหมาย


มีอำนาจหน้าที่

  1. ปฏิบัติงานธุรการของกลุ่มงานกฎหมาย
  2. ตรวจสอบ วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา ตอบข้อหารือ และให้ความเห็นปัญหาข้อกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของสำนักฯส่วนราชการอื่นและประชาชนทั่วไป
  3. ตอบข้อหารือและให้คำปรึกษาแนะนำแก่บุคลากรและหัวหน้าส่วนราชการในสำนักฯ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และระเบียบภาครัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องในกิจการของสำนักฯและปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการในสำนักฯ และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  4. ดำเนินการและเป็นผู้แทนคดีเกี่ยวกับคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง และการบังคับคดี ตามที่กรมป่าไม้มอบหมาย
  5. ร่วมดำเนินการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการกระทำผิดคดีด้านการป่าไม้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกับส่วนราชการใน สำนักฯ ที่เกี่ยวข้อง
  6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
  • ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมสัญญา

– ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง ให้ความเห็นและข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้

– ตอบข้อหารือ และให้ความเห็นปัญหาข้อกฎหมายของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสาขาราชการอื่นและประชาชนทั่วไป

– ตรวจสอบนิติกรรมสัญญา และข้อตกลงที่สำนักฯ ทำกับภาครัฐและเอกชนในปัญหาข้อกฎหมาย

– ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

  • ฝ่ายสืบสวนสอบสวน

– ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายการป่าไม้ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

– ร่วมเป็นคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

– ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

  • ฝ่ายคดี และปกครอง

– ดำเนินการทางคดีและเป็นผู้แทนคดีให้กรมป่าไม้ เกี่ยวกับคดีอาญา คดีแพ่ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักฯ จนคดีเสร็จสิ้น

– ดำเนินการทางคดีและเป็นผู้แทนคดีเกี่ยวกับคดีปกครองที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักฯ จนคดีเสร็จสิ้น

– ดำเนินการสืบหาทรัพย์เพื่อบังคับคดีตามคำสั่งกรมป่าไม้ และคำสั่งศาล

– ให้คำปรึกษา และแนะนำบุคลากร และผู้อำนวยการสำนักฯ เกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่ง และคดีอาญา แก้ต่างให้เจ้าหน้าที่ในสำนักฯ

– พิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมายและการจัดการของกลางในคดีความรับผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ของสำนัก

– ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย