หน่วยงานภายใน


หน่วยงานส่วนกลาง (สำนักฯ 10 ราชบุรี)

• ส่วนอำนวยการ

› ฝ่ายบริหารทั่วไป

› ฝ่ายพัสดุ

› ฝ่ายการเงินและบัญชี

› ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมิณผล

• ส่วนส่งเสริมการป่าไม้

› ฝ่ายบริหารทั่วไป

› ฝ่ายโครงการพระราชดำริล

› ฝ่ายป่าชุมชน

› ฝ่ายส่งเสริมการปลูกป่า

• ส่วนจัดการป่าไม้

› ฝ่ายบริหารทั่วไป

› ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้

› ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

› ฝ่ายอนุญาตและบริการด้านป่าไม้

• ส่วนวิชาการและกฏหมาย

› ฝ่ายบริหารทั่วไป

› ฝ่ายวิชาการป่าไม้

› ฝ่ายกฏหมาย

หน่วยงานภาคสนาม (สำนักฯ 10 ราชบุรี)

• ศูนย์ป่าไม้จังหวัดราชบุรี

     › หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้จอมบึง

          – หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.1 (จอมบึง)

     › หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สวนผึ้ง

          – หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.2 (บ่อหวี)

     › หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปากท่อ

          – หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.3 (พุยาง)

• ศูนย์ป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี

      › สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี

      › หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ไทรโยค

          – หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.1 (ท่าเสา)

          – หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.19 (บ้องตี้)

      › หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทองผาภูมิ

          – หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.4 (อู่ล่อง)

      › หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สังขละบุรี

          – หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.5 (ซองกาเลีย)

      › หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ศรีสวัสดิ์

          – หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.2 (บ้านสามหลัง)

      › โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดกาญจนบุรี

      › โครงการฟื้นฟูสภาพป่าในบริเวณวัดทิพย์สุคนธาราม

• ศูนย์ป่าไม้จังหวัดนครปฐม

      › สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมลฑล

• ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสมุทรปราการ

      › สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการ

• ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี

      › สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี

      › โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

• ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ