หน่วยงานภายใน


หน่วยงานส่วนกลาง (สำนักฯ 10 ราชบุรี)

• ส่วนอำนวยการ

› ฝ่ายบริหารทั่วไป

› ฝ่ายพัสดุ

› ฝ่ายการเงินและบัญชี

› ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมิณผล

• ส่วนส่งเสริมการป่าไม้

› ฝ่ายบริหารทั่วไป

› ฝ่ายโครงการพระราชดำริ

       › ฝ่ายป่าชุมชน

› ฝ่ายส่งเสริมการปลูกป่า

• ส่วนจัดการป่าไม้

› ฝ่ายบริหารทั่วไป

› ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้

› ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

› ฝ่ายอนุญาตและบริการด้านป่าไม้

• ส่วนวิชาการและกฏหมาย

› ฝ่ายบริหารทั่วไป

› ฝ่ายวิชาการป่าไม้

› ฝ่ายกฏหมาย

หน่วยงานภาคสนาม (สำนักฯ 10 ราชบุรี)

• ศูนย์ป่าไม้จังหวัด

• ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

• สถานีเพาะชำกล้าไม้

• หน่วยป้องกันรักษาป่า