หน่วยงานภายใน


หน่วยงานส่วนกลาง (สำนักฯ 10 ราชบุรี)

• ส่วนอำนวยการ

› ฝ่ายบริหารทั่วไป

› ฝ่ายพัสดุ

› ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

› ฝ่ายการเงินและบัญชี

› ฝ่ายสารสนเทศ

› ศูนย์บริการประชาชน

• ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

› ฝ่ายบริหารทั่วไป

› ฝ่ายปลูกป่า

› ฝ่ายเพาะชำกล้าไม้

• ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

› ฝ่ายบริหารทั่วไป

› ฝ่ายกำหนดเขตที่ดินป่าไม้

› ฝ่ายจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้

› ฝ่ายสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้

• ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

› ฝ่ายบริหารทั่วไป

› ฝ่ายป้องกันรักษาป่า

› ฝ่ายควบคุมไฟป่า

› ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านป้องกันและปราบปราม

• ส่วนจัดการป่าชุมชน

› ฝ่ายบริหารทั่วไป

› ฝ่ายส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

› ฝ่ายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน

• ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

› ฝ่ายบริหารทั่วไป

› ฝ่ายประสานงานโครงการ

› ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

• กลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

• กลุ่มกฎหมาย

หน่วยงานภาคสนาม (สำนักฯ 10 ราชบุรี)

• ศูนย์ป่าไม้จังหวัด

• ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

• สถานีเพาะชำกล้าไม้

• หน่วยป้องกันรักษาป่า