กิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นายอำเภอห้วยกระเจา มูลนิธิเมตตาประชาไทย เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางกรมป่าไม้ และประชาชนในพื้นที่ รวมจำนวน 400 คน ร่วมกิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 โดยดำเนิ […]