กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ณวัดใหญ่นครชุมน์อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี

วันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ณวัดใหญ่นครชุมน์อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี โดยมีผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักฯและประชาชนในพื้นที่จำนวน ๒๐๐คนซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบโบสถ์และภายในโบสถ์ กิจกรรมรุกขกรบำรุงดูแลต้นไม้รอบโบสถ์และบำรุด […]


การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า

วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ได้จัดฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า การจัดระเบียบแถว การท าความเคารพ ฯลฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพและรักษาระเบียบวินัยของบุคลากร โดยนายวิวรรธน์ มองเห็นทวีโชค เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน หัวหน้าหน่วยฝึกทางยุทธวิธีด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า พร้อมคณะวิทยากร เป็นผู้น าฝึกเจ้าหน้าที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) เข้ารับการฝึก จ านวน ๔๒ คน


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส วันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณหน้าอาคารหลวงบริหารวนเขตต์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)


กิจกรรม คลินิกไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่าเคลื่อนที่ ณ วัดบัวหลวงกาญจนา ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อจ.ราชบุรี

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) นำโดยนายศรศักดิ์ วิริยะเอกกูล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และคณะทำงานฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ราชบุรี จัดกิจกรรม คลินิกไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่าเคลื่อนที่ โดยได้แจกกล้าไม้มีค่า และถุงผ้า ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน พร้อมรับลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ ตามโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน ในการนี้ ได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม เพื่อแสดงถึง การเข้าร่วมกิจกรรม รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิ […]


“กิจกรรมแจกกล้าไม้ดอกสีเหลือง ตามโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒  นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) พร้อมเจ้าหน้าที่คลินิก(เคลื่อนที่) “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า” จัด “กิจกรรมแจกกล้าไม้ดอกสีเหลือง ตามโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” พร้อมการร่วมลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเดือนมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ ตลาดสุขใจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากแจกกล้าไม้ดอกสีเหลือง    จำนวน   1,010 ต้น หมดภายใน 2 […]