KM 59


ปี 59

  • เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมการจัดการความรู้ KM ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 4/2559 (ทส 1600.9/352 ลว. 9 ก.ย. 59)

คู่มือการปฏิบัติงาน

  1. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ >>Download<<
  2. การเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดืมในการจัดประชุม , การยืมเงินทดรองราชการ , การส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ >>Download<<