การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับองค์กร ลงสู่ระดับสำนัก/กลุ่ม ลงสู่ส่วน/ฝ่าย/ศูนย์ และลงสู่บุคคล

ปี 60 | ปี 59

  • new_01 แบบฟอร์มการกำหนดตัวชี้วัดกระบวนการ และดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายที่สำคัญไปสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล >>Download<<
    • ตัวอย่างการกำหนดตัวชี้วัดฯ >>Download<<

 


แผนภูมิการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับองค์กร

ลงสู่ระดับสำนัก/กลุ่ม ลงสู่ส่วน/ฝ่าย/ศูนย์ และลงสู่บุคคล