รายงานการประชุม ปี 2560


 • รายงานผลการจัดโครงการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว21796 ลว. 16 พฤศจิกายน 2560) >>Download<<
  • ข้อมูลรายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเองฯ (Self Certified FL 2) >>Download<<
 • รายงานผลการจัดโครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมสมัครเข้ารับรางวัลของสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปี พ.ศ. 2561 (ที่ ทส 1600.9/ว16820 ลว. 5 กันยายน 2560)
  • โครงสร้างการตอบคำถาม >>Download<<
 • สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการวัดความพึงพอใจและจัดทำกลยุทธ์การปรับปรุงกระบวนการให้บริการของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2 (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว8399 ลว. 9 พฤษภาคม 2560) >>Download<<
  • ผลการสำรวจความต้องการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลผลิตและบริการของกรมป่าไม้ >>Download<<
 • ขอส่งรายงานการประชุม (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว218 ลว. 20 เมษายน 2560) >>Download<< (แก้ไข ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560)
 • สรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์กระบวนการและจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของกรมป่าไม้ (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/5955 ลว. 27 มีนาคม 2560) >>Download<<
  • ข้อกำหนดและตัวชี้วัดกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของกรมป่าไม้ >>Download<<
 • ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานย่อยประสานการปรับปรุงโครงสร้างภายในกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2560 (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว69 ลว. 31 มกราคม 2560) >>Download<<
 • สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบจากการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว1069 ลว. 24 มกราคม 2560) >>Download<<
 • สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการวัดความพึงพอใจและจัดทำกลยุทธ์การปรับปรุงกระบวนการให้บริการของกรมป่าไม้ (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว225 ลว. 10 มกราคม 2559) >>Download<<
 • สรุปรายงานการประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการพัฒนาแนวทางการปรับปรุงงานบริการของหน่วยงานของรัฐ (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว125 ลว. 6 มกราคม 25560) >>Download<<
 • สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การของกรมป่าไม้ตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) (ที่ ทส 1600.9/111 ลว. 5 มกราคม 2559) >>Download<<
  • (ร่าง) แผนพัฒนาองค์การกรมป่าไม้ประจำปี พ.ศ. 2560 (PMQA : หมวดที่ 1 – หมวดที่ 3) >>Download<<