จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560


ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ ทส 1600.9/11/2559 ลว. 8 พ.ย. 59    >>Download<<

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ ทส 1600.9/7/2559 ลว.27 ต.ค. 59     >>Download<<