คำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้

การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม

►   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >>Download<<
เอกสารการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >>Download<<
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >>Download<<
คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กลุ่ม และระดับบุคคลกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >>Download<<

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมป่าไม้
ายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) >>Download<<
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >>Download<<