คำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้


การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม
ายงานผลการปฏิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 9 เดือน) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >>Download<<
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 >>Download<<
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กลุ่ม และระดับบุคคลกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Work Manual) >>Download<<

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมป่าไม้
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว 5731 ลว. 18 มีนาคม 2563 >>Download<<
 
การประเมินผู้บริหารองค์การ
แนวทาง และเกณฑ์การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว 5603 ลว. 17 มีนาคม 2563 >>Download<<