คำสั่งกรมป่าไม้


–ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติงานราชการ ที่ 28/2563

-อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ที่1170/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 27/2563

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่1097/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 26/2563

-ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติงานราชการ ที่ 24/2563

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 940/2563

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ที่ 863/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 803/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 23/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 21/2563

-ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติงานราชการ ที่ 19/2563

-ให้พนักงานราชการไปปฏบัติงาน ที่ 641 /2563

-ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติงานราชการ ที่ 20/2563

-อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ที่617/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 7/2563

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 599/2563

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 598/2563

-ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ที่ 18/2563

-อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ที่519/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 11/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 10/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 8/2563

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 7/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 5/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 4/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 3/2563

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 2/2563

-ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ที่ 84/2562

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหร่ง ที่ 94 /2562

-ให้ข้าราชไปปฏิบัติราชการ ที่ 1/2563

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 71/2562

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 4464/2562

-ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติการ ที่ 53/2562

– อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ที่ 4388/2562

-ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ที่ 52/2562

ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ที่ 51/2562

-อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ที่ 4239/2562

-ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ที่ 50/2562

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 3957/2562

-อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ที่ 3865/2562

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 49 /2562

-ให้ข้าราชการและลูกจ้างไปปฏิบัติราชการ ที่ 48/2562

-ให้ข้าราชไปปฏิบัติราชการ ที่ 47 /2562

อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ที่ 3639/2562

ให้พนักราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 3640/2562

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 46/2562

ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ที่ 45/2562

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 44/2562

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 3492/2562

-อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ที่ 3490/2562

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 3470/2562

-แก้ไขคำสั่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 40/2562 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่43/2562

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 42/2562

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 40/2562

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 3179/2562

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 39/2562

-อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ที่ 3020/2562

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 38/2562

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 37/2562

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 2755/2562

-อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้างที่ 2585/2562

ห้ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ที่ 34/2562

-อนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้างที่ 2419/2562

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานที่ 2304/2562

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 2508/62

-ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ที่ 2296/2562

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 32/2562

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 31/2562

ให้พนักงานราชการไปฏิบัติราชการ ที่ 2063/2562

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 2014/2562

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ที่1956/2562

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 29/2562

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 1877 /2562

-อนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ที่ 1859/2562

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 1749 /2562

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 1747 /2562

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 1746 /2562

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 28/2562

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานที่ 1656/2563

-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ1622-62

-ให้จัดตั้งฝ่ายสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในสังกัดส่วนกิจการพิเศษ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าทึ่ 1455/2562

-ให้ข้าราชไปปฏิบัติราชการ ที่ 27/2562

-ให้ข้าราชไปปฏิบัติราชการ ที่ 26/2562

-ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ที่ 1555/2562

-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 25/2562

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 23/2562

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 22/2562

ให้พนักงานราชไปปฏิบัติงาน ที่ 1366/2562

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 20/2562

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 19/2562

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 18/2562

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 1038/2562

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 1009/2562

อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ที่ 953/2562

ให้ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ที่ ๑๖/๒๕๖๒

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 15/2562

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ที่ 922/2562

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ ๑๓/๒๕๖๒

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 855/2562

อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ที่ 819/2562

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ ๗๓๘/๒๕๖๒

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ 12/2562

ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติการ ที่ 11/2562

ให้ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ที่ 10/2562

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 609/2562

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ 611/2562

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน 473/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ 438/2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียนปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 7/2562

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ ๔๓๙/๒562

ให้ข้าราขการไปปฏิบัติราชการ ที่ 8/2562

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ ๔๓๙/๒๕๖๒

-ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ที่ ๓๗๑/๒๕๖๒

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ ๗/๒๕๖๒

แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุประจำสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ ๓๒๖/๒๕๖๒

อนุญาติให้ข้าราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง 304/2562

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ ๖/๒๕๖๒

– ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ ๕/๒๕๖๒

– ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ ๔ /๒๕๖๒
-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ ๑๘๓/๒๕๖๒
-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ ๓/๒๕๖๒
-ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ที่๑๓๒/๒๕๖๒
-แก้ไขคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
– ให้ลูกจ้างไปปฏิบัติงานราชการ ๑/๒๕๖๒
-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ๑๗/๑๕๖๒
-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ๓๘๓๙/๒๕๖๑
-ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ๗๑/๒๕๖๑
-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ๓๗๘๑/๖๑
-ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ๓๗๔๐/๖๑
-ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ๓๖๖๐/๒๕๖๑
-ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ๓๐/๒๕๖๑
-ให้ข้าราชและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ๒๗/๒๕๖๑

ให้ข้าราชการไปปฏืบัติราชการ 5/2561
 -ให้ข้าราชการไปปฏืบัติราชการ 38/2560
  -ให้ข้าราชการไปปฏืบัติราชการ
  -ให้ข้าราชการไปปฏืบัติราชการ
-ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏืบัติราชการ

  -การดำเนินการกับไม้ของกลางและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
   -การดำเนินการกับยานพาหนะของกลางตกเป็นของแผ่นดินแล้ว
  – การแต่งกายเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่าในการปฏิบัติราชการ
   -การทิ้งไม้ของกลาง
  – การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกป่าทำลายทรัพยากรป่าไม้
  – ขอรับรถยนต์ของกลางคืนในระหว่างคดี
  -ขอหารือแนวทางการดำเนินการในการตรวจพิสูจน์ไม้เพื่อลดความล่าช้่า
   -ขออนุมัติจ้างเฝ้ารักษาไม้ของกลาง
   -ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติการใช้ดวงตราประทับไม้รัฐบาล
  – ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจากผู้บุกรุกทำลายพื้นที่
ป่าไม้

  – ตรวจพิสูจน์ไม้ของกลางในคดีอาญา
  – แนวทางปฎิบัติตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  – แนวทางปฎิบัติในการจัดทำและใช้หนังสือประทับตราของกรมป่าไม้      
  – มาตราการการปฎิบัติเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าและดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
  – รายงานผลการดำเนินคดี
   -หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ
ตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507

   -ให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกับผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ
   -ให้เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
  -ให้ดำเนินการ ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
   -ให้เร่งรัดดำเนินการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ