คำรับรองปฏิบัติการราชการ


คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563

-การประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

-การประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562

-การประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ปี 2562

– รายงานผลการประเมินส่วนราชการปี 2562 รอบ 1 แนวนอน

– รายงานผลการประเมินส่วนราชการปี 2562 รอบ 2 แนวตั้ง

รายงานผลการประเมินส่วนราชการปี 2562 รอบ 2 แนวนอน

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561

  – เล่มการประเมินส่วนราชการของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ปี 2561การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปี2562

  – รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ปี 2561 รอบ 1 แนวตั้ง

– รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ปี 2561 รอบ 1 แนวนอน

– รายงานผลการประเมินส่วนราชการปี 2561 รอบ 2 แนวตั้ง

– รายงานผลการประเมินส่วนราชการปี 2561 รอบ 2 แนวนอน

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560

– เล่มลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560

-ผลการรายงาน รอบ 10 เดือน

– เล่มรายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560