เรื่องทั้งหมดโดย kunservey

สำนักบริหารกลาง ส่วนพัสดุ

เรื่อง ขอความร่วมมือในการออกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ ทส 1601.7/ว 3175 วันที่ 21 พ.ค. 2562

สำนักบริหารกลาง ส่วนพัสดุ

เรื่อง เลขที่ทะเบียนสินทรัพย์ ปี62 เดือน ม.ค-ก.พ. – มี.ค

สำนักบริหารกลาง ส่วนพัสดุ

ที่ ทส 1606.7/ว 2322 วันที่ 10 เมษายน 2562

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

ขอให้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO) ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

หนังสือสำนักบริหารกลาง    ส่วนพัสดุ   ด่วนที่สุด  ที่ ทส 1601.7/  2180    วันที่  3   เมษายน   2562    

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO) ที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

 หนังสือเวียน  และ  เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ←