เรื่องทั้งหมดโดย kunservey

สำนักบริหารกลาง ส่วนพัสดุ

(คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง)

ที่ กค (กวจ) 0405.2/049986 วันที่13พ.ย.61

สำนักบริหารกลาง ส่วนพัสดุ

เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสแกน Qr code

สำนักบริหารกลาง ส่วนพัสดุ

ที่ทส. 1601.7/ว 7073 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

สำนักบริหารกลาง ส่วนพัสดุ

(คำสั่งกรมป่าไม้) ที่3392/2561 ที่ทส 1601.7/ว 19806