มาตรการและแนวทางการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื่้อจัดจ้าง

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1601.7/1796 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 เรื่อง  มาตรการและแนวทางการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื่้อจัดจ้าง มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่…    Image result for PDF\