ขยายระยะเวลาในการกรอกข้อมูล และรวบรวมข้อมูลครัวเรือนบ้านพักในสถานที่ราชการ และสถานที่ที่มีจุดบริการให้แก่ประชาชนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

*****สำนักงาน กสทช. ขยายระยะเวลาถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561******

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 592 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เรื่อง ขยายระยะเวลาในการกรอกข้อมูล และรวบรวมข้อมูลครัวเรือนบ้านพักในสถานที่ราชการ และสถานที่ที่มีจุดบริการให้แก่ประชาชนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารและวิธีการกรอกข้อมูลฯ ได้ที่นี่…