ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  1. หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 7306 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่… 
  2. แบบฟอร์มการรายงานผล  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่… 

 

ขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐรายงานกรอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐรายงานกรอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของหน่วยงานของรัฐและตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง ความต้องการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า (Electric vehicle, EV) ในหน่วยงานของรัฐ  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ …

  1. หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1601.7/ว 7308 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560  ดาวน์โหลดได้ที่นี่… 
  2. แบบสำรวจกรอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของหน่วยงานของรัฐ จำนวน 4 เรื่อง และแบบสอบถามความคิดเห็น ดาวน์โหลดได้ที่นี่…  

หมายเหตุ  ทุกหน่วยงานดำเนินการโหลดไฟล์ Excel พร้อมทั้งกรอกแบบสำรวจ และแบบสอบถาม แล้วนำข้อมูลส่งในรูปแบบแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ E-mail address : [email protected]