โครงสร้างภายใน

Related image

ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ

นางสาวสุชาดา  เกษรเกิด นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวพัชรินทร์  ดวงงาม

นางสาวฐิตาภรณ์  ธงแสง 

นางสาวกฤติญา  กมลฉัตรโสภณ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าหน้าที่

ฝ่ายจัดหา

นางสาวสุชาดา  เกษรเกิด

นางสาวทวิวรรณ  คำหล่อ

นางสาวพชร  พจนาพันธ์

นางสาวอังวราร์  จันทกุล

นางสาวแสงอรุณ  ทองสลับ

นางสาวธนัชชนม์  ศรีรักษ์

นางสาววารุณี  แทนคุณ

นายวีระยุทธ  โพธิญา

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายจัดหา

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

บุคลากร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าพนักงานพัสดุ

ช่างไฟฟ้า

ฝ่ายทะเบียนพัสดุ

นายชินโย  ชาชิโย

นางสาวอารีรัตน์  เจือจุ้ย

นางสาวภัทรวดี ศรีสุข

นางสาวสรัญญามนี  เตชะบุญมา

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ช่างโยธา

เจ้าหน้าที่ธุรการ ม.3

ฝ่ายคลังพัสดุ

นางสาวปัทมาภรณ์    เรียบร้อย

นางสาวกุสุมา   ลมูลภักตร 

นางสาวสุภัค   ศรีสวัสดิ์

นายธีรพัฒน์   แดงดง

นายกุนต์  พนาเวชกุล

นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นักวิชาการเงินและบัญชี

ช่างเครื่องยนต์

ช่างโยธา

ฝ่ายอาคารสถานที่ สื่อสารและยานพาหนะ

นายปรเมษฐ  มิญฌา

นางสาวกัญญณัฎฐ์  ศิริมาจันทร์

นายสุชล  จูห้อง

นายธีระ นาคะดำรงวรรณ

นายวิเชียร พรมกะจีน

นายชาญวิทย์  นาคคล้าย

นายธีรกร  ชมภูชนะภัย

นายทองสอน สราวุธ

นายประสงค์ ชำนาญ

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

อาคารสถานที่ สื่อสารและยานพาหนะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ช่างไฟฟ้าสื่อสาร

ช่างไฟฟ้าสื่อสาร

ช่างไฟฟ้าสื่อสาร

ช่างเครื่องยนต์

ช่างโยธา

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่

Image result for เส้นคั่น