รายละเอียดสินทรัพย์ตามระบบ GFMIS

เลข Gf เดือน กุมภาพันธิ์ 2563

เลข GF เดือน มกราคม 2563

เลข GF เดือน ธันวาคม 2562

เลข GF เดือน พฤศจิกายน 2562