รายละเอียดสินทรัพย์ตามระบบ GFMIS

เลข GF เดือน สิงหาคม 63

เลข GF เดือน กรกฎาคม63

เลข GF เดือน มิถุนายน 2563

เลข GF เดือน พฤษภาคม 2563

เลข GF เดือน เมษายน 2563

เลข GF เดือน มีนาคม 2563

เลข Gf เดือน กุมภาพันธิ์ 2563

เลข GF เดือน มกราคม 2563

เลข GF เดือน ธันวาคม 2562

เลข GF เดือน พฤศจิกายน 2562