รายละเอียดสินทรัพย์ตามระบบ GFMIS

เลข GF เดือน มกราคม 2563

เลข GF เดือน ธันวาคม 2562

เลข GF เดือน พฤศจิกายน 2562