ติดต่อเรา


slib 1 ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน กรมป่าไม้

ที่ตั้ง : อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 4 ฝั่งทิศใต้ ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

0 2561-4292 – 3

ฝ่ายส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชน : ต่อ 5536 และ 0 2579 7725

ฝ่ายวางแผนการปลูกป่าภาคเอกชน : ต่อ 5503 และ 0 2579 5588

ฝ่ายบริหารทั่วไป : ต่อ 5503 และ 0 2579 9595

ฝ่ายจัดการป่าเอกชน : ต่อ 5502

0 2579 4488 และ 0 2579 9595

[email protected]

ละติจูด : 13.848990   ลองจิจูต : 100.580293