เมนูหลัก

ศูนย์ประสานงานป่าไม้นครนายก

 
นายอนันต์  ไม้แก้ว
   เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  ทำหน้าที่  หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้นครนายก
 
 
 
 
 
           
              เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทร้พยากรป่าไม้ที่ 9  สาขาปราจีนบุรี  กรมป่าไม้  ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  ณ  จังหวัดนครนายก


สถานที่ตั้ง   ตั้งอยู่  ณ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก  (เดิมเป็นที่ตั้งของสำนักงานป่าไม้จังหวัดนครนายก)  เลขที่ ข/2 258  ถนนสุวรรณศร  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก


อัตรากำลัง    มีอัตรากำลังทั้งหมด  จำนวน  6  คน  ประกอบด้วย
                        1. ข้าราชการ  จำนวน  1  คน
                        2. ลูกจ้างประจำ  จำนวน  2คน
                        3. พนักงานราชการ  จำนวน  3  คน 


หน้าที่ความรับผิดชอบ
          1.  เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ในระดับจังหวัด  เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ตามอำนาจหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9  สาขาปราจีนบุรี 
          2.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง

 

กรอบข้อมูลสำคํญของศูนย์ประสานงานป่าไม้นครนายก

จังหวัดนครนายก


 
474 ถนนหน้าเมือง ซอย 5 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร. 0 3745 2104