เมนูหลัก

ศูนย์ประสานงานป่าไม้ฉะเชิงเทรา
 

นายอำพล   พัชระกุล
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  ทำหน้าที่
หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้ฉะเชิงเทรา

 
 
               เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี  กรมป่าไม้  ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  ณ  จังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานที่ตั้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

อัตรากำลัง     มีอัตรากำลังทั้งหมด  จำนวน  15  อัตรา  ประกอบด้วย
                       1.  ข้าราชการ  จำนวน  4  อัตรา
                       2.  ลูกจ้างประจำ  จำนวน  6  อัตรา
                       3.  พนักงานราชการ  จำนวน  5  อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
          1. เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ในระดับจังหวัด  เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตามอำนาจหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9  สาขาปราจีนบุรี
          2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง


 

 
474 ถนนหน้าเมือง ซอย 5 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร. 0 3745 2104