เมนูหลัก

ส่วนจัดการป่าชุมชน
 

 
นายวินัย ทรัพย์ประเสริฐ
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส  ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน


1.  อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
        1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้คำแนะนำความรู้แก่ราษฎรในการจัดตั้งป่าชุมชน 
        2. ดำเนินการจัดฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมาย
        3. สำรวจ รวบรวมข้อมูลพื้นที่เบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ป่าของชุมชนหมู่บ้านเป้าหมายที่จะเข้าไปดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชน
        4. ส่งเสริมให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมการบริหารจัดการป่า  และเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายป่าชุมชน
        5. ติดตามผลการดำเนินงาน เพือให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดการป่าชุมชน

2. อัตรากำลัง    มีอัตรากำลังทั้งหมด  จำนวน  17  คน  ประกอบด้วย
                              1.  ข้าราชการ  จำนวน  3  คน
                              2.  ลูกจ้างประจำ  จำนวน  -  คน
                              3.  พนักงานราชการ  จำนวน  14  คน

           

 

 
474 ถนนหน้าเมือง ซอย 5 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร. 0 3745 2104