เมนูหลัก

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
 
  
 
นายวิศิษฐ  จันทรโณทัย
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส  ทำหน้าที่
  ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

 อำนาจหน้าที่ของส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

               1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนฯ กำกับ  ควบคุม  ดูแล  และประสานงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
               2. ปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  ประสานงาน  เพื่อสนับสนุนข้อมูลข่าว  การสืบสวน  ดำเนินคดี  และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิด  ประสาน  ติดตามสถานการณ์เพื่อหยุดยั้งการทำลายป่าไม้
               3. ปฏิบัติการด้านการควบคุมไฟป่า  และสร้างการมีส่วนร่วมในการควบคุมไฟป่าให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่


               1.  ข้าราชการ     จำนวน  20  อัตรา
               2.  ลูกจ้างประจำ   จำนวน  44  อัตรา 
               3.  พนักงานราชการ  จำนวน  79  อัตรา  
              
องค์ประกอบ  
               ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  ประกอบด้วย  3  ฝ่าย  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
               3.1  ฝ่ายบริหารทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบ  
                    - ปฏิบัติงานธุรการ  และงานสารบรรณของส่วนฯ รับ - ส่ง ร่าง  โต้ตอบหนังสือ
                    - จัดทำแผนการปฏิบัติงาน  และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนฯ  
                    - จัดซื้อ  จัดจ้าง  วัสดุ - ครุภัณฑ์  จัดทำทะเบียนควบคุม  การรับและการเบิกจ่ายวัสดุ
                    - ครุภัณฑ์สำนักงาน
               3.2  ฝ่ายป้องกันรักษาป่า
                    - งานป้องกันและปราบปราม
                    - งานคดีและของกลาง
                3.3 ฝ่ายควบคุมไฟป่า
                    - ปฏิบัติการด้านการควบคุมไฟป่า  และสร้างการมีส่วนร่วมในการควบคุมไฟป่าให้บรรลุผล  ตามเป้าหมาย
                    - ประชาสัมพันธ์ด้านไฟป่า  จัดทำโครงการหมู่บ้านไฟป่า
  
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่สังกัดส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  

              ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าดูแลรับผิดชอบในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  จำนวน   4  จังหวัด  โดยมีหน่วยป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  ดูแลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  รวม  17  หน่วยฯ  ดังนี้
               4.1  จังหวัดปราจีนบุรี  มีหน่วยป้องกันรักษาป่าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  จำนวน  1  หน่วยฯ  ได้แก่ 
                    - หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปจ.14 (เขาขาด)
               4.2  จังหวัดฉะเชิงเทรา มีหน่วยป้องกันรักษาป่าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  จำนวน  7  หน่วยฯ  ได้แก่
                    - หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ฉช.2 (ดงมะนาว)
                    - หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ฉช.3 (หนองคอก)
                    - หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ฉช.4 (ทุ่งพระยา)
                    - หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ฉช.5 (อ่างเสือดำ)
                    - หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ฉช.6 (นายาว)
                    - หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ฉช.7 (หลุมตาสังข์)
                    - หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ฉช.8 (นาอิสาน)
               4.3  จังหวัดสระแก้ว  มีหน่วยป้องกันรักษาป่าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  จำนวน  9  หน่วยฯ 
                    - หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สก.1 (บ้านแก้ง) 
                    - หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สก.2 (หนองแวง)
                    - หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สก.3 (หนองน้ำใส)
                    - หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สก.5 (วังสมบูรณ์)
                    - หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สก.6 (ท่าเต๊นท์)
                    - หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สก.7 (ไพรจิตร)
                    - หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สก.8 (เขาไผ่)
                    - หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สก.10 (หนองผักแว่น)
                    - หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สก.11 (เขาสะแกกรอง)

ข้อมูลพิกัดที่ตั้งหน่วยป้องกันรักษาป่า


ข้อมูลป่าสงวนในพื้นที่รับผิดชอบ

ข้อมูลพื้นที่ป่าสงวนในความรับผิดชอบ

 
474 ถนนหน้าเมือง ซอย 5 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร. 0 3745 2104