เมนูหลัก

อธิบดีกรมป่าไม้

หน่วยงานอื่น

ปฏิทินกิจกรรม

February 2015
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

ความรู้เกี่ยวกับป่าไม้

There are no translations available.

 
There are no translations available.

 
There are no translations available.

 
There are no translations available.

 
There are no translations available.

 

กิจกรรม

การฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า รสทป. รุ่นที่ 1/2558

News image

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) รุ่นที่ 1/2558 ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา มีนางวรากรณ์ ศิริวงศ์ นายอำเภอสนามชัยเขตให้เกียรติเป็นผู้เปิดงาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและอุดมการณ์ร่วมกันในการป้องกันรักษาป่าระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับราษฎรในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจต่อทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และวิธีการอนุรักษ์ ตลอดจนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และจัดตั้งองค์กร รสทป. ในชุมชนเพื่อเป็นเครือข่ายในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า     ...

กิจกรรม | Wednesday, 21 January 2015

อ่านต่อ...

งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)

News image

นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักฯเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตรงข้ามลานพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5 จัดโดยสำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

กิจกรรม | Tuesday, 9 December 2014

อ่านต่อ...

ประชุมประจำเดือนครั้งที่8/2557

News image

นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนร่วมกับผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าหน่วยงาน และข้าราชการ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 8/2557 พร้อมทั้งได้มอบรางวัลโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปีพ.ศ.2557  เมื่อวันอังคารที่5 พฤศจิกายน 2557 ณ วนพุทธอุทยานน้ำตกเขาอีโต้ ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำตกเขาอีโต้      ...

กิจกรรม | Wednesday, 12 November 2014

อ่านต่อ...

More in: กิจกรรม, กิจกรรม

-
+
3

หนังสือเวียน

There are no translations available.

ขอความร่วมมือรายงานแผ่นงาน/โครงการ (Function) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 และภารกิจทีต้องการให้หน่วยทหารในพื้นที่สนับสนุน (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1633.1/648 ลว 29 ก.พ.58)
 
There are no translations available.

Coopreation to the "Data Collection Survey on Asset Information of Previous ODA Cooperation in Thailand" ( ด่วนที่สุด ที่ ทส 1633.1/646 ลว 26 ก.พ.58)
 
There are no translations available.

การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1633.1/647 ลว 26 ก.พ.58)
 
There are no translations available.

การปรับปรุงดูแลห้องน้ำสาธารณะและห้องน้ำของส่วนราชการให้มีความสะอาด ( ด่วนที่สุด ที่ ทส 1633.1/633 ลว 26 ก.พ. 58)
 
There are no translations available.

ขอเชิญร่วทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ( ด่วนที่สุด ที่ ทส 1633.1/623 ลว 26 ก.พ 58)
 
There are no translations available.

ขอเชิญประชุมครั้งที่3/2558 (ที่ ทส 1633.1/630 ลว 26 ก.พ 58)
 
There are no translations available.

ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่1/2558 (ที่ ทส 1633.1/ุ629 ลว 26 ก.พ.58)
 
There are no translations available.

ขอให้สำรวจตราประทับไม้ของรัฐบาลและตราประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ( ด่วนที่สุด ที่่ ทส 1633.1/624 ลว 26 ก.พ.58)
 
There are no translations available.

สรุปผลการประชุม Morning Talk ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 28 ม.ค 58 (ที่ ทส 1633.1/603 ลว 24 ก.พ.58)
 
There are no translations available.

รายงานการประชุมครั้งที่2/2558
 
There are no translations available.

การจัดทำข้อมูลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อเลื่อนเงินเดือนวันที่1เมษายน 2558 (ที่ ทส 1633.1/ุ625 ลว 26 ก.พ.58)
 
There are no translations available.

ขอส่งสำเนาคำสั่ง (ที่ ทส 1633.1/591 ลว 23 ก.พ. 58)
 
There are no translations available.

ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ (ที่ ทส 1633.1/590 ลว 23 ก.พ.58)
 
There are no translations available.

แจ้งเรื่องการยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในการบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัฐฐัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 (ที่ ทาส 1633.1/589 ลว 23 ก.พ.58)
 
There are no translations available.

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ (ที่ ทส 1633.1/588 ลว 23 ก.พ. 58)
 
There are no translations available.

การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีพ.ศ.2558 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ(วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558) (ที่ ทส 1633.1/587 ลว 23 ก.พ. 58)
 
There are no translations available.

กำหนดแนวทางและรายชื่อผู้อยู่เวรยาม เวรรักษาการณ์ และผู้ตรวจเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี (ที่ ทส 1633.1/594 ลว 23 ก.พ 58)
 
There are no translations available.

การจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559- 30กันยายน 2564)  จังหวัดสระแก้่ว (ที ทส 1633.1/577 ลว 20 ก.พ. 58)
 
There are no translations available.

การจัดทำกรอบพนักงาราชการ รอบที่ 4 ปีงบประมาณพ.ศ.2560-พ.ศ.2563 ( ด่วนที่สุด ที่ ทส 1633.1/554 ลว 20 ก.พ. 58)
 
There are no translations available.

ขอให้สำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัด ( ที่ ทส 1603.1/507 ลว 16 ก.พ. 58)
 

ผู้อำนวยการสำนักฯ

เข้าสู่ระบบ

password? username? Register  

LINK

474 ถนนหน้าเมือง ซอย 5 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร. 0 3745 2104