ntzforest


วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี มอบหมายให้นายเสรี เกาะดี ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ร่วมพิธีวางพวงมาลา  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันที่ 12 ตุลาคม 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้ให้การต้อนรับ นายณพพลวรรฒ โสมณวัตร์ ท่านผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี คนใหม่ ทั้งนี้ท่านได้ให้เยี่ยมตามส่วนต่างๆ และ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น

ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักคนใหม่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี โดยมีนายเทียนชัย ตรีชิต รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี พร้อม ข้าราชการ พนักงาน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ โดยในที่ประชุมได้สรุปรายงานถึงโครงการและกิจกรรมที่สำคัญ 1.โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ 2.โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า 3.การดำเนินงานตามโครงการคทช. 4.การเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินการใ […]

รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี โดยนายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ ทำพิธีส่งมอบถังบรรจุน้ำขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร ซึ่งรับมอบจากมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ให้แก่ วัด โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงาน ในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ว รวมจำนวน ๒๖ ใบ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช.๓(หนองคอก) ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

พิธีส่งมอบถังบรรจุน้ำขนาด ๑,๕๐๐ ลิตรวันที่ 27 สิงหาคม 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด หลักสูตร “ เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ” โดยมีมีพลเอกสุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นประธานในพิธี มี นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน มีการมอบเกียรติบัตรและกล้าไม้แก่โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของป่ารอยต่อ 5 จั […]

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด หลักสูตร “ ...