การจัดซื้อจัดจ้าง


เอกสารการประกวดราคาของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2562)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562)

ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปลูกป่าทั่วไป จำนวน ๒๗๐ ไร่ กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัดที่ ๔ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปลูกป่าทั่วไป จำนวน ๑๗๙ ไร่ กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัดที่ ๗ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปลูกป่าทั่วไป จำนวน ๒๕๔ ไร่ กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัดที่ ๔ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปลูกป่าทั่วไป จำนวน ๒๒๖ ไร่ กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัดที่ ๗ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปลูกป่าทั่วไป จำนวน ๒๖๕ ไร่ กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัดที่ ๑๔ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปลูกป่าทั่วไป จำนวน ๒๐๐ ไร่ กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัดที่ ๘ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปลูกป่าทั่วไป จำนวน ๑๘๐ ไร่ กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัดที่ ๘ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปลูกป่าทั่วไป จำนวน ๒๖๗ ไร่ กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัดที่ ๑๐ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปลูกป่าทั่วไป จำนวน ๔๒๒ ไร่ กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัดที่ ๑๐ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปลูกป่าทั่วไป จำนวน ๓๐๐ ไร่ กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นนํ้าเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัดที่ ๑๐ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปลูกป่าทั่วไป จำนวน ๓๗๔ ไร่ กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัดที่ ๕ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อกล้าไม้ จำนวน ๒๔๔,๑๕๐ กล้า ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัดที่ ๗ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างปลูกป่าทั่วไป เนื้อที่ ๓๐๐ ไร่ กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ฯ ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยไคร้ที่ ๑ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างปลูกป่าทั่วไป เนื้อที่ ๓๐๐ ไร่ กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยไคร้ที่ ๑ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างปลูกป่าทั่วไป จำนวน ๙๕๐ ไร่ กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นนํ้าเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัดที่ ๗ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานเพาะชำกล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027486576)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สก.๒(หนองแวง) จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027424905)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017419189)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 ลว 28 พฤศจิกายน 2560

จัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุก(ดีเซล)

จัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างสำนักงาน หน่วยฯ สก.2 (หนองแวง) จังหวัดสระแก้ว

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก.1(บ้านแก้ง) จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี่ ปจ.1(เขาอีโต้) และบ้านพักข้าราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127428557)