ส่วนส่งเสริมการป่าไม้


tainchai

นายเทียนชัย  ตรีชิต
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้
ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้

1.  จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน  จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน  และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน  กำกับ ควบคุม  ดูแล  และประสานงานด้านส่งเสริมการปลูกป่า
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าทุกรูปแบบ  ทั้งการปลูกป่าในที่ดินของรัฐ  และการปลูกสร้างสวนป่าในที่ดินเอกชน  การดำเนินงานในรูปสหกรณ์  สวนป่า  การปลูกป่าเศรษฐกิจในรูปแบบอื่นๆ  รวมทั้งการดำเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสวนป่า  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.  ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้  การปลูกและบำรุงสวนป่า  แก่ภาคเอกชน  ประชาชน  และหน่วยงานของรัฐ

โดยแบ่งหน้าที่และควารับผิดชอบเป็น  3  ฝ่าย  ประกอบด้วย

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
มีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ  งานสารบรรณ  จัดทำแผนและงบประมาณ  จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติ งาน
2.  ฝ่ายปลูกป่า
มีหน้าที่ปฏิบัติงานการปลูกป่า  ฟื้นฟูป่าทุกรูปแบบ  รวมทั้งการดูแลป้องกันรักษาสวนป่าในความรับผิดชอบ  โดยอาศัยกฎหมายว่าด้วย การป่าไม้  กฎหมายว่าด้วยสวนป่า  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  สนับสนุน  ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าทุกรูปแบบทั้งเชิงเศรษฐกิจและ การยังชีพ  สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์  และสวนป่าให้เข้มแข็งเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน  ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่าและบำรุงสวนป่า  แก่ภาคเอกชน  ประชาชน  และหน่วยงานของรัฐ
3.  ฝ่ายเพาะชำกล้าไม้
มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป  กล้าไม้มีค่า  และกล้าไม้มงคล  เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชน  องค์กรเอกชน  และหน่วยงานภาครัฐ  พัฒนาการเพาะชำกล้าไม้ที่มีคุณภาพ  ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้  การขยายพันธ์ไม้แก่ภาคเอกชน  ประชาชน  และหน่วยงานของรัฐ

อัตรากำลัง
1. ข้าราชการประจำ     จำนวน  5  ราย
2. ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ  จำนวน  2  ราย
3. ลูกจ้างประจำ  จำนวน  7  ราย
4. พนักงานราชการ  จำนวน  6  ราย

รายชื่อหน่วยงานในสังกัด ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการมรัพยากรป่าไม้ที่ 9
สาขาปราจีนบุรี