ส่วนจัดการป่าไม้


wisit

นายวิศิษฐ  จันทรโณทัย
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส  ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าไม้
 อำนาจหน้าที่ของส่วนจัดการป่าไม้

1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนฯ กำกับ  ควบคุม  ดูแล  และประสานงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

2. ปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในเขต พื้นที่รับผิดชอบ  ประสานงาน  เพื่อสนับสนุนข้อมูลข่าว  การสืบสวน  ดำเนินคดี  และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิด  ประสาน  ติดตามสถานการณ์เพื่อหยุดยั้งการทำลายป่าไม้
3. ปฏิบัติการด้านการควบคุมไฟป่า  และสร้างการมีส่วนร่วมในการควบคุมไฟป่าให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

1.  ข้าราชการ     จำนวน  20  อัตรา
2.  ลูกจ้างประจำ   จำนวน  44  อัตรา
3.  พนักงานราชการ  จำนวน  79  อัตรา

องค์ประกอบ
ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  ประกอบด้วย  3  ฝ่าย  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
3.1  ฝ่ายบริหารทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบ
– ปฏิบัติงานธุรการ  และงานสารบรรณของส่วนฯ รับ – ส่ง ร่าง  โต้ตอบหนังสือ
– จัดทำแผนการปฏิบัติงาน  และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนฯ
– จัดซื้อ  จัดจ้าง  วัสดุ – ครุภัณฑ์  จัดทำทะเบียนควบคุม  การรับและการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน
3.2  ฝ่ายป้องกันรักษาป่า
– งานป้องกันและปราบปราม
– งานคดีและของกลาง
3.3 ฝ่ายควบคุมไฟป่า
– ปฏิบัติการด้านการควบคุมไฟป่า  และสร้างการมีส่วนร่วมในการควบคุมไฟป่าให้บรรลุผล  ตามเป้าหมาย
– ประชาสัมพันธ์ด้านไฟป่า  จัดทำโครงการหมู่บ้านไฟป่า

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่สังกัดส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าดูแลรับผิดชอบในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ  จำนวน   4  จังหวัด  โดยมีหน่วยป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  ดูแลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  รวม  18  หน่วยฯ  และ ด่านป่าไม้ รวม 2 ด่าน ดังนี้

4.1  จังหวัดปราจีนบุรี  มีหน่วยป้องกันรักษาป่าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  จำนวน  2  หน่วยฯ  ได้แก่
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปจ.1 (เขาอีโต้)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปจ.5 (ทุ่งโพธิ์)
4.2  จังหวัดฉะเชิงเทรา มีหน่วยป้องกันรักษาป่าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  จำนวน  5  หน่วยฯ  ได้แก่
หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ฉช.1 (ลาดกระทิง)
หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ฉช.3 (หนองคอก)
หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ฉช.4 (ทุ่งพระยา)
หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ฉช.6 (นายาว)
หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ฉช.7 (หลุมตาสังข์)
4.3  จังหวัดสระแก้ว  มีหน่วยป้องกันรักษาป่าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  จำนวน  11  หน่วยฯ
– หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สก.1 (บ้านแก้ง)
– หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สก.2 (หนองแวง)
– หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สก.3 (หนองน้ำใส)
– หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สก.4 (เขาฉกรรจ์)
– หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สก.5 (วังสมบูรณ์)
– หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สก.6 (ท่าเต๊นท์)
– หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สก.7 (ไพรจิตร)
– หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สก.8 (เขาไผ่)
– หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สก.10 (หนองผักแว่น)
– หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สก.11 (เขาสะแกกรอง)
– หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สก.12 (ป่าไร่)
4.4  ด่านป่าไม้ จำนวน 2 ด่าน ได้แก่
– ด่านป่าไม้กบินทร์บุรี
– ด่านป่าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา