รายงานการประชุม


blue-polygons-background_1055-239

1.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 (ที่ ทส 1633.1/567 ลว. 6 ธ.ค.60)

2.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 (ที่ ทส 1633.1/8 ลว. 8 ม.ค.61)

3. รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 (ที่ ทส 1633.1/71 ลว 5 ก.พ. 2561)

4. รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (ที่ ทส 1633.1/129 ลว 6 มี.ค. 2561)

5. รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 (ที่ ทส 1633.1/195 ลว 27 มี.ค. 2561)

6. รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 (ที่ ทส 1633.1/245 ลว 26 เม.ย. 2561)

7. รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 (ที่ ทส 1633.1/263 ลว 18 พ.ค. 2561)

8.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 (ที่ ทส 1633.1/297 ลว 7 มิ.ย. 2561)

9.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 (ที่ ทส 1633.1/344 ลว 19 ก.ค. 2561)

10.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 (ที่ ทส 1633.1/445 ลว 16 ส.ค. 2561)

11.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 (ที่ ทส 1633.1/535 ลว 20 ก.ย. 2561)

12.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 (ที่ ทส 1633.1/585 ลว 16 ต.ค. 2561)

13.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 (ที่ ทส 1633.1/651 ลว 19 พ.ย. 2561)

14.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 (ที่ ทส 1633.1/726 ลว 19 ธ.ค. 2561)

15.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 (ที่ ทส 1633.1/39 ลว 30 ม.ค. 2562)

16.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 (ที่ ทส 1633.1/75 ลว 18 ก.พ. 2562)

17.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  8 มีนาคม 2562 (ที่ ทส 1633.1/127 ลว 21 มี.ค. 2562)

18.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่  2 เมษายน 2562 

19.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  10 พฤษภาคม 2562 

20.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่  4 มิถุนายน 2562 

21.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่  2 กรกฎาคม 2562 

22.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่  13 สิงหาคม 2562 

23.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่  10 กันยายน 2562 

24.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่  7 ตุลาคม 2562 

25.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่  5 พฤศจิกายน 2562 

2ุ6.รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม  2562