การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ


การประเมินส่วนราชการ ปี 2563

รายละเอียดรูปเล่มตัวชี้วัด
รายงานผลตัวชี้วัด รอบ 9 เดือน

การประเมินส่วนราชการ ปี 2562

รายละเอียดรูปเล่มตัวชี้วัด
รายงานผลตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน