วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายธรรมนูญ อัครพินท์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายอภิรักษ์ ทหรานนท์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ เดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เขตตรวจราชการที่ ๘ และ ๙ ในความรับผิดชอบ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี นำโดยนายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี พร้อมผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ข้ารา […]

รับการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อม นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขา     ปราจีนบุรี ได้เข้าร่วม พิธีมอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ 2563 ให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดโดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นประธาน ในการมอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ 2563ให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ทรัพย […]

พิธีมอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ ให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ...วันที่ 17 ธันวาคม 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี นำโดย นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรีพร้อม นายเสรี เกาะดี ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นายเทียนชัย ปรีดา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมควบคุมไฟป่าภาคกลาง ที่ 2 (ปราจีนบุรี) ,สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ,สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) , สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 ชลบุรี , นายอำเภอสนามชัยเขต ,รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา , กองกำลังบูรพา และหน่วยงานที่ […]

ประชุมการเตรียมการ รับการตรวจเยี่ยม มอบของขวัญ และ อวยพรปีใหม่ ...วันที่ 15 ธันวาคม 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ตรวจติดตามงานตามนโยบายรัฐบาลเพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์  ประมง การนำเข้าส่งออกสินค้าด้านการเกษตร ณ จุดผ่านแดนถาวรคลองลึกอำเภออรัญประเทศ จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด พบปะราษฎร ณ ศูนย์ การเรียนรู้ ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ และการส่งเสริมด้านปศุสัตว์ ณ สหกรณ์โคบาลบูรพา อำเภอวัฒนานคร โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ […]

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วตรวจติดตามงานตามนโยบายรัฐบาลวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวชิรราชธิดา เสด็จทรงงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ พื้นที่อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และกรมป่าไม้โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้สนองงานตามโครงการฯ คือ     1. หมู่บ้านคชานุรักษ์ บ้านคลองมะหาด หมู่ที่ 14 ตำบลท่าตะเกียบ ทรงทอดพระเนตรป่าชุมชนบ้านคลองมะหาด และ ทรงปลูกต้นมะหาด จำนวน 1 ต้น   2.หมู่บ้านขยายผลบ้านเนินน้อย หมู่ที่ 20 ตำบลท่าตะเกียบ  ทร […]

โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์