การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)


ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ระหว่างวันที่ 17 – 22 มีนาคม 2562 โดยกิจกรรมที่ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย
  • กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ณ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  • กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ณ ป่าชุมชนบ้านโคกแก่นช้าง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  • กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูห้วยหมาก ป่าภูทอก และป่าภูบ่อบิด อำเภอเมือง จังหวัดเลย
  • กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย) ณ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย พื้นที่ 1
  • กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย พื้นที่ 2
   
       กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2

 

      กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
   กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

 

     กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)
     กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี