ขอเลื่อนกำหนดการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขา กระบี่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม

รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (ตามเงื่อนไขพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561)

แต่งตั้งคณะอำนวยการและคณะทำงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (ตามเงื่อนไขพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561)

ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (ตามเงื่อนไขพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561)