ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามเงื่อนไขพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561)

รูปภาพผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนดทศร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน วันที่ 29 ตุลาคม 2563

กรมป่าไม้ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน วันที่ 29 ตุลาคม 2563

กรมป่าไม้ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภ […]