dussadee


เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักแผนงานและสารสนเทศ