แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 22 เมษายน 2559


ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงระบบจัดเก็บ Log ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ของสำนักงานส่วนภูมิภาค

หนังสือขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงระบบจัดเก็บ Log ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ของสำนักงานส่วนภูมิภาค