ผู้บริหารและหน่วยงานภายใน

1. ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ แบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • ดำเนินงานด้านสารบรรณของสำนักแผนงานและสารสนเทศทั่วไป
 • รวบรวมผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้
 • ดำเนินการรวบรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมป่าไม้ (ITA)
 • ดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม
 • ดำเนินการรวบรวมการจัดการองค์ความรู้ของกรมป่าไม้

ฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ

 • ดำเนินการจัดหาพัสดุ สำหรับใช้ในราชการของสำนักแผนงานและสารสนเทศ จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์บัญชีวัสดุ ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ พัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • จัดทำบัญชีการเบิกจ่ายงบประมาณ ตรวจสอบใบสำคัญในการเบิกจ่ายเงิน การยืม การหักล้างเงินทดรองราชการ และตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย ค่าสวัสดิการต่างๆ
 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้สอย และค่าวัสดุของกอง ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายควบคุมดูแลการใช้ยาน พาหนะให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อำนวยความสะดวกในการจัดยานพาหนะสำหรับเจ้าหน้าที่ของกอง ในการไปปฏิบัติราชการนอกสถานที่ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

 • ดำเนินการวิเคราะห์และจัดอัตรากำลังของสำนักแผนงานและสารสนเทศ การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การวางแผนกำลังคน และพัฒนาระบบงานบริหารบุคคลของสำนักแผนงานและสารสนเทศ
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับการสรรหา การย้าย การเลื่อน การโอน และการประเมินบุคคล
 • ดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ การปรับปรุงข้อมูลบุคคล การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ดำเนินการเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ การพิจารณาความดีความชอบ การขอพระราชทานเพลิง การขออนุญาตการลาทุกประเภท (ยกเว้นการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน) และการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่
 • จัดทำงบเดือนเวลาทำการตรวจสอบวันลาทุกประเภท ของข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราว
 • ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการ ตรวจสอบการเสนอขอหนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของข้าราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ. กรมป่าไม้ ตามมาตรา 18 (1) (2) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551

2. ส่วนแผนงานและงบประมาณ

ส่วนแผนงานและงบประมาณ แบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 • ปฎิบัติงานธุรการของส่วนแผนงานและงบประมาณ
 • ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายนโยบาย

 • พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประสาน และดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสังกัดกรมป่าไม้ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ และระดับกระทรวง ประสานงาน รวบรวม ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล
 • ดำเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการประชุมรัฐสภา ตอบกระทู้และญัตติและนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้
 • ประสานรวบรวม ประมวลและจัดเตรียมข้อมูลชี้แจงในการประชุมรัฐสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้
 • ประสานงานและดำเนินงานตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานของกรมป่าไม้ และส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายงบประมาณ

 • ศึกษา วิเคราะห์ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาการจัดการป่าไม้ แผนปฏิบัติการป่าไม้ระยะปานกลาง 3-5 ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล นโยบายป่าไม้แห่งชาติ กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • วิเคราะห์ ประมาณการ และประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบงานและโครงการเพื่อจัดทำคำขอตั้งงบ ประมาณประจำปีของกรมป่าไม้ ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายด้านงบประมาณของรัฐบาล และของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ประสานและดำเนินงาน จัดเตรียมข้อมูลในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อคณะกรรมาธิการงบประมาณ วิเคราะห์
 • จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของงาน/โครงการ
  ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และพิจารณาการปรับแผนปฏิบัติงานและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • ประสานงาน การบริหารงบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตามระเบียบที่กำหนด
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

 • พิจารณาการขออนุมัติแผน ปม.
 • พิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณ
 • เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
 • โดอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
 • พิจารณาเสนอการอนุมัติเงินนอกงบประมาณ

3. ส่วนติดตามและประเมินผล

ส่วนติดตามและประเมินผล แบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 • บริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.วินัย การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการเสี่งสำหรับหน่วยของรัฐ พ.ศ. 2562
 • ปฎิบัติงานธุรการของส่วนติดตามและประเมินผล
 • ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายติดตามและประเมินผล

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 • ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน/โครงการ เพื่อวัดระดับความสำเร็จในเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ การบรรลุเป้าหมายการให้บริการ ทส. และ ปม. ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลข้อมูล

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 • จัดทำการควบคุมภายใน ตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
 • จัดทำรายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี (Annual Report) ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายประสานงานตรวจสอบและตรวจราชการ

 • จัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
 • ประสานงาน ตรวจ ติดตามการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
 • ประสานงาน ตรวจ ติดตามการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักงบประมาณ
 • ประสานงาน ตรวจ ติดตามการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ติดตาม ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้

4. ส่วนคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

ส่วนคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ แบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 • ปฎิบัติงานธุรการของส่วนคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
 • ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายคณะกรรมการและอนุกรรมการ

 • ดำเนินการด้านงานวิชาการของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติรวมทั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานภายใต้ คปช.
 • ดำเนินการงานธุรการและประสานงาน รวบรวม จัดเตรียมและสนับสนุนข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติรวมทั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานภายใต้ คปช.
 • ดำเนินการจัดทำเกี่ยวกับงานเลขานุการสำหรับการประชุม คปช. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานภายใต้ คปช. ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ กรณีชี้แจงหรือใ้ข้อมูลต่อที่ประชุมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงาน ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามมติ คปช.จากคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง