การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2560


สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2560 โดยมีกิจกรรม/โครงการที่สัมภาษณ์ ดังนี้

  1. กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุรุก

  2. โครงการสำรวจ ตรวจสอบ จัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

  3. โครงการสำรวจ ตรวจสอบ จัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และการบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ