การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์ เร่งเพียร) ในท้องที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่)


การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์ เร่งเพียร) ในท้องที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่)