วันที่ 31 ตุลาคม 2560 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 ภายใต้ชื่องาน “สืบสานพระราชปณิธาน องค์แม่ฟ้าและพ่อหลวง สู่ปวงชน” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 ภายใต้ชื่องาน “สืบสานพระราชปณิธาน องค์แม่ฟ้าและพ่อหลวง สู่ปวงชน” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมทำกิจกรรมกับบุคลากรของกรมป่าไม้ นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ และผู้มาร่วมงาน ดังนี้
1. รับฟังการบรรยาย สรุป วิธีการบำรุงรักษาต้นไม้ โดยทีมงานรุกขกร
2. ชมการสาธิตการตัดแต่งต้นไม้ การศัลยกรรมต้นไม้ บริเวณสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โดยทีมงานรุกขกร
3. ร่วมกัน ตัดตกแต่งต้นไม้ บริเวณสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
4. บำรุงรักษาต้นยมหิน ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกไว้ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 13:30 น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการป่าไม้จังหวัดน่าน

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 13:30 น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมด้วย นายชลทิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นายอำนาจ ทองเบญญ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองอธิบดีกรมป่าไม้ทั้งสามท่าน ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และคณะได้เดินทางไปยังสำนักงานจัดการป่าไม้จังหวัดน่าน ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานเพื่อฟื้นฟูต้นน้ำน่าน กรมป่าไม้ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และประชุมกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ การจัดทำแผนเกี่ยวกับการอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และระดมทรัพยากรในพื้นที่ใกล้เคียง การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างอัตรากำลังของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และปฏิรูประบบ ตามนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์)ในการนี้ ปกท.ทส. ได้มอบนโยบายแก่หน่วยงานในสังกัดทั้งหมดโดยเน้นย้ำให้ประสานการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ และกำชับให้เร่งรัดดำเนินการโดยคำนึงถึงข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดด้วย ให้ระดมสรรพกำลังเข้ามาทำหน้าที่ในพื้นที่เพื่อการขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและส่งผลกระทบในวงกว้างต่อไป

 

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00 น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานในการประชุมแนวทางการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00 น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานในการประชุมแนวทางการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ พร้อมด้วยนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ (อปม.) นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ออส.) นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ผู้บริหารจากสำนักงานป่าไม้/อุทยานและ สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ จำนวน 12 จังหวัด พร้อมภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ณ ห้องประชุมน่านตรึงใจบอลรูม โรงแรมน่านตรึงใจ จังหวัดน่าน โดยที่ประชุมได้รายงานภาพรวมการดำเนินการฟื้นฟูป่าต้นน้ำของ ปม. พื้นที่จังหวัดน่าน รวมถึงการดำเนินการในพื้นที่นำร่องอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และผลดำเนินการของ อส. ผลของการปรับแนวทางการทำงานมาเป็นแบบบูรณาการ แบ่งปันข้อมูล กำหนดทิศทางร่วมกัน ที่ส่งผลต่อภาพรวมการฟื้นฟูและรักษาป่าที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ด้วยการน้อมนำแนวทางการฟื้นฟูป่าตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและผู้แทนภาคประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการแก้ไขปัญหากันอย่างกว้างขวาง ในการนี้ ปกท.ทส. ได้มอบนโยบายและแนวทางให้หน่วยงานทุกระดับ ปรับกระบวนการทำงาน แนวคิด ทิศทาง ลักษณะการทำงาน ระดมกำละงจากพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงการฟื้นฟูเพื่อเร่งรัดให้ทันตามแผนปฏิบัติการและกรอบเวลา ศึกษาและถอดบทเรียนอุปสรรคปัญหาที่แท้จริงของแต่ละสภาพพื้นที่ที่มีรูปแบบปัญหาและการจัดการที่แตกต่างกัน การจัดที่ดินให้ประชานผู้ยากไร้ เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้ … รัฐได้ป่า ประชาชนมีที่ทำกิน ตามกรอบแนวคิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มีการเก็บข้อมูลเชิงวิชาการสนับสนุน และขยายผลการทำงานในพื้นที่อื่นๆ เพื่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อไป

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 14:00 น. ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับฟังการรายงานผลการดำเนินการฟื้นฟูป่าต้นน้ำของกรมป่าไม้

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 14:00 น. ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับฟังการรายงานผลการดำเนินการฟื้นฟูป่าต้นน้ำของกรมป่าไม้ พร้อมด้วยท่านภาวิณี ปุณณกันต์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และที่เทศบาลตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้รับฟังการบรรยายสรุปถึงข้อมูลพื้นที่ดำเนินโครงการ ลักษณะสภาพปัญหา และสาเหตุ แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรม จากนั้น ปกท.ทส. และคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมผลการปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ บริเวณบ้านขึ่งใต้ ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประกอบด้วย การชมแปลงฟื้นฟูป่า 3 รูปแบบ การปลูกไม้ป่าเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำร่วมกับถั่วมะแฮะ แปลงสร้างป่า สร้างรายได้ แปลงวนประชารัฐ ที่ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านและชุมชน ที่ได้รับผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินการเป็นอย่างดี ในการนี้ ปกท.ทส. และคณะได้ปลูกต้นขี้เหล็ก หว่านเมล็ดปอเทืองร่วมกันอีกด้วย

กิจกรรมโครงการปลูกป่าฟื้นฟูสภาพป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560

วันนี้(วันที่ 29 พฤษภาคม 2560) เวลา 08.30 น. นายนิทรรศ  เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่
ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 ร่วมกับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดแพร่  ณ พื้นที่หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำเวียงโกศัย 2 (ห้วยแม่สิน)
และสำนักสงฆ์ธุดงคสถานพรรัตนะ ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

วันที่ (17 พ.ค.60) เวลา 13.00 น. นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ประชุมตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานดำเนินการของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

วันที่ (17 พ.ค.60) เวลา 13.00 น. นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ประชุมตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานดำเนินการของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 กรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพิทักป่าออกสำรวจเส้นทางลักลอบทำไม้ในเขตป่ารอยต่อ จังหวัดแพร่และน่าน

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 กรมป่าไม้และชุดปฏิบัติการสกัดกั้นทำลายเส้นทางขบวนการค้าข้ามชาติ จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน

ประชุมหน่วยงานภายในสังกัด ครั้งที่ 2/2560

วัน พุธ ที่ 15 มีนาคน พ.ศ. 2560 นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ขอเชิญข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2560

1 2 3 4 5