ตรวจติดตามความก้าวหน้า คทช. อำเภอ จังหวัดน่าน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฎิบัติงาน คทช. อำเภอสันติสุข และชุดปฏิบัติการ คทช. อำเภอ จังหวัดน่าน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมคณะให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มีนายพงษ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วย นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ นายอรรถพล เจริญชันษา นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ หัวหน้าส่วนราชการในท้องที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลและรับทราบแนวนโยบายการดำเนินงาน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยในพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดน่าน เป็นไปตามนโยบายของคณะรัฐบาล และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์และทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ “ประชารัฐร่วมใจสร้างฝาย ปลูกต้นไม้ และต้นรวงผึ้ง คู่แผ่นดิน” วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณป่าสาธารณหมู่บ้าน บ้านสัน หมู่ ๖ ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ศูนย์ป่าไม้น่าน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการฟื้นฟูสภาพป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

ข่าว3มิติ แก้ปัญหาที่ทำกินทับซ้อนพื้นที่ป่าต้นน้ำ จ.น่าน (16 ธันวาคม 2560)

จังหวัดน่าน เป็นอีกหนึ่งจังหวัดทางภาคเหนือ ที่กำลังประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย และที่ทำกินของประชาชนหลายหมู่บ้าน ทับซ้อนกับเขตป่าต้นน้ำ ทำให้ที่ผ่านมา หลายพื้นที่ มีสภาพเป็นเขาหัวโล้น ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ไปรับฟังเสียงสะท้อนของชาวน่าน เพื่อรวบรวมข้อเสนอทั้งหมด นำกลับไปพิจารณากำหนดเป็นนโยบาย สร้างแนวทางให้คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชนดีเด่นรางวัลถ้วยพระราชทานโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชนดีเด่นรางวัลถ้วยพระราชทานโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะหน่วยงานส่งเสริมป่าชุมชนดีเด่นจากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับป่าชุมชนบ้านห้วยพ่าน หมู่ที่ 13 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่นด้าน “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาป่าชุมชน” ณ ห้องแกรนด์ เอบี โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 ภายใต้ชื่องาน “สืบสานพระราชปณิธาน องค์แม่ฟ้าและพ่อหลวง สู่ปวงชน” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 ภายใต้ชื่องาน “สืบสานพระราชปณิธาน องค์แม่ฟ้าและพ่อหลวง สู่ปวงชน” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมทำกิจกรรมกับบุคลากรของกรมป่าไม้ นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ และผู้มาร่วมงาน ดังนี้
1. รับฟังการบรรยาย สรุป วิธีการบำรุงรักษาต้นไม้ โดยทีมงานรุกขกร
2. ชมการสาธิตการตัดแต่งต้นไม้ การศัลยกรรมต้นไม้ บริเวณสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โดยทีมงานรุกขกร
3. ร่วมกัน ตัดตกแต่งต้นไม้ บริเวณสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
4. บำรุงรักษาต้นยมหิน ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกไว้ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 13:30 น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการป่าไม้จังหวัดน่าน

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 13:30 น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมด้วย นายชลทิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นายอำนาจ ทองเบญญ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองอธิบดีกรมป่าไม้ทั้งสามท่าน ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และคณะได้เดินทางไปยังสำนักงานจัดการป่าไม้จังหวัดน่าน ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานเพื่อฟื้นฟูต้นน้ำน่าน กรมป่าไม้ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และประชุมกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ การจัดทำแผนเกี่ยวกับการอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และระดมทรัพยากรในพื้นที่ใกล้เคียง การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างอัตรากำลังของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และปฏิรูประบบ ตามนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์)ในการนี้ ปกท.ทส. ได้มอบนโยบายแก่หน่วยงานในสังกัดทั้งหมดโดยเน้นย้ำให้ประสานการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ และกำชับให้เร่งรัดดำเนินการโดยคำนึงถึงข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดด้วย ให้ระดมสรรพกำลังเข้ามาทำหน้าที่ในพื้นที่เพื่อการขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและส่งผลกระทบในวงกว้างต่อไป

 

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00 น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานในการประชุมแนวทางการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00 น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานในการประชุมแนวทางการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ พร้อมด้วยนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ (อปม.) นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ออส.) นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ผู้บริหารจากสำนักงานป่าไม้/อุทยานและ สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ จำนวน 12 จังหวัด พร้อมภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ณ ห้องประชุมน่านตรึงใจบอลรูม โรงแรมน่านตรึงใจ จังหวัดน่าน โดยที่ประชุมได้รายงานภาพรวมการดำเนินการฟื้นฟูป่าต้นน้ำของ ปม. พื้นที่จังหวัดน่าน รวมถึงการดำเนินการในพื้นที่นำร่องอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และผลดำเนินการของ อส. ผลของการปรับแนวทางการทำงานมาเป็นแบบบูรณาการ แบ่งปันข้อมูล กำหนดทิศทางร่วมกัน ที่ส่งผลต่อภาพรวมการฟื้นฟูและรักษาป่าที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ด้วยการน้อมนำแนวทางการฟื้นฟูป่าตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและผู้แทนภาคประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการแก้ไขปัญหากันอย่างกว้างขวาง ในการนี้ ปกท.ทส. ได้มอบนโยบายและแนวทางให้หน่วยงานทุกระดับ ปรับกระบวนการทำงาน แนวคิด ทิศทาง ลักษณะการทำงาน ระดมกำละงจากพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงการฟื้นฟูเพื่อเร่งรัดให้ทันตามแผนปฏิบัติการและกรอบเวลา ศึกษาและถอดบทเรียนอุปสรรคปัญหาที่แท้จริงของแต่ละสภาพพื้นที่ที่มีรูปแบบปัญหาและการจัดการที่แตกต่างกัน การจัดที่ดินให้ประชานผู้ยากไร้ เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้ … รัฐได้ป่า ประชาชนมีที่ทำกิน ตามกรอบแนวคิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มีการเก็บข้อมูลเชิงวิชาการสนับสนุน และขยายผลการทำงานในพื้นที่อื่นๆ เพื่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อไป

1 2 3 4 5