แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 7 สิงหาคม 2019


ร่วมกันติดภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถสิริกิตต์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พร้อมทำความสะอาดภายในหน่วยฯ

วันที่ (6 ส.ค.62) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช 3 (ลำจังหัน) ได้ร่วมกันติดภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถสิริกิตต์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั […]


จัดนิทรรศการเผยแผ่ความรู้ด้าน วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายภควัฏ บุญประกอบ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบูรณ์ ,นายฉัตรชัย อรรถวิทย์ หัวหน้าศูนย์เ […]


จัดประชุมชี้แจงชาวบ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน คัดเลือกชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น1,2(พื้นที่คทช.)ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่ากับกรมป่าไม้

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00น.- 12.00น.คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ำหนาว ได้ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง/กำนันตำบลวังกวาง […]


จัดนิทรรศการในงาน “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” (วศว.)

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ และศูนย์เพาะชำกล้าไม้ […]


ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้แก่ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช)

วันที่ 3 ส.ค.62 คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วิเชียรบุรี , หน.ฝ่ายจัดการป้องกันและพัฒนา ศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์, เจ้าหน้ […]


ร่วมกิจกรรมบวชป่า และปลูกต้นไม้เสริมในพื้นที่ป่าชุมชน

วันที่ 3ส.ค.62 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช 8 (น้ำเดื่อ-บ้านโคก) ร่วมกิจกรรมบวชป่า และปลูกต้นไม้เสริมในพื้นที่ป่าชุมชน บ้านโพธิ […]


พิธีเปิดฝายชะลอน้ำและปลูกป่าตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ

วันที่ 31 ก.ค.62 เวลา 13.30 น. คณะ จนท.หน่วยฯ พล 10(น้ำดำ) ได้เข้าร่วมพิธีเปิดฝายชะลอน้ำและปลูกป่าตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติโดยมี พลตรีอุกฤษฎ์ […]


กิจกรรมพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ และร่วมทำกิจกรรมพัฒนา ณ ถนนพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.45 น. 10.00 น. นายประสงค์ ดารารัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป. ศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ในนามสมา […]