ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ


ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ มีอำนาจหน้าที่

1) ประสานบูรณาการกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษอื่นๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของโครงการฯ
2) ประสานงานกับโครงการพระราชดำริของกรมป่าไม้ ในพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ จัดเตรียมข้อมูลให้กับผู้บริหารที่มาร่วมรับเสด็จฯ
3) ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลในการตรวจติดตามงานขององคมนตรี กรมวัง ผู้ใหญ่ สำนักงาน กปร. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิชัยพัฒนา และหน่วยงานอื่นๆ ที่มาตรวจติดตามงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษในพื้นที่
4) ตรวจติดตามโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี
5) ประสานงานและการอนุรักษ์และฟื้นฟูในพื้นที่เขตพระราชฐานและพื้นที่พิเศษรวมทั้งดูแลต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์
6) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ประกอบด้วย 3 ฝ่าย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   (1) งานด้านสารบรรณ
   (2) งานด้านการเงิน
   (3)ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ฝ่ายประสานงานโครงการ
   (1) การเตรียมการรับเสด็จ และการดำเนินการในพิธีต่างๆ
   (2) ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงาน โครงการพระราชดำริ โครงการพิเศษและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   (3) ติดตามงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ ในพื้นที่
   (4) ดำเนินการสำรวจและให้ข้อคิดเห็นกรณีราษฎรถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
   (5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
   (1) ศึกษาและขยายผลการพัฒนางานตามแนวพระราชดำริ
   (2) ให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งงานด้านครุป่าไม้และหมอต้นไม้
   (3) รวบรวมข้อมูล ดูแลรักษาต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
   (4) ประสานงานอนุรักษ์ดูแลรักษาและฟื้นฟูต้นไม้ ในเขตพื้นที่พิเศษ
   (5) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย