ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า


ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

sompool

นายสมบูรณ์ จำปาอูป
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่
  ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
หน่วยป้องกันรักษาป่า ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

 

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชื่อตำแหน่ง
หน่วยงาน/ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
1
นายสมชาย มูลมติเชาว์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.๒ (วัดโบสถ์)
081-2814045
2
นายไชยวัฒน์ หล่อฐานนท์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.๓ (หนองกะท้าว)
3
นายวิวัฒน์   อินแปง
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.๔ (ป่าแดง)
089-4617856
4
นายสุทัศน์ บุญนะ
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.๕ (ซุ้มขี้เหล็ก)
084-5928200
5
นายหน่อย ภู่น้อย
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.๖ (พันชาลี)
081-4746409
6
นายวิชาญ ขันธ์แก้ว
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.๘ (น้ำยาง)
089-8565821
7
นายอิทธิพล ประเทือง
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.๙ (ปากพาน)
088-2333221
8
นายสำรวย ชมบุญ
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.๑๐ (น้ำดำ)
081-6745037
9
นายวิชาญ ขันธ์แก้ว
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.๑๒ (แก่งบัวคำ)
089-8565821
10
นายชาญชัย เรืองศิลป์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.๑๔ (น้ำคลาด)
081-8883986
11
นายอิทธิพล ประเทือง
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.๑๖ (น้ำโจน)
088-2333221
หน่วยป้องกันรักษาป่า ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชื่อตำแหน่ง
หน่วยงาน/ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
1
นายปัญญวิชช์ อ่อนละมัย
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.1 (ชนแดน)
084-4907881
2
นายสมศักดิ์ ชวนชม
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.2 (เขาค้อ)
087-2093482
3
นายเกษม  บัวทอง
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.3 (ลำจังหัน)
082-1687257
4
นายนฤทธิ์ ต้นสกุล
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๔ (เนินมะค่า)
089-4294593
5
นายสมชาย ครุธเกษ
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.5 (นาพอสอง)
089-9072488
6
นายฉัตรชัย  นราวัฒน์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.7 (น้ำร้อน)
089-8390993
7
นายพยนต์  เรืองระยนต์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.8 (น้ำเดื่อ)
084-8160822
8
นายภูรีวัฒน์  จันแจ
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.9  (บ้านโคกเจริญ)
081-9530735
9
นายขจร  ใจจูน
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.10 (ตะเบาะ)
081-8879931
10
นายกฤษดา จันทร์โท
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.11 (บ้านโคก)
      089-8515681
11
นายประจักษ์ มิยา
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.18 (น้ำชุน)
087-2093482
12
นายกฤษดา จันทร์โท
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.20 (วังชมภู)
089-8515681

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มีอำนาจหน้าที่

1.) จัดทำแผนงานและงบประมาณขอองส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
2.) ปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว การสืบสวน ดำเนินคดี และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิด ประสาน ติดตามสถานการณ์เพื่อการหยุดยั้งการทำลายป่าไม้
3.) ปฏิบัติงานด้านกาป้องกันรักษาป่า โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.) ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการด้านการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ งานตรวจสอบและออกใบเบิกทางนำไม้และของป่าเคลื่อนที่

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประกอบด้วย 4 ฝ่าย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
   (1) ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณของส่วน
   (2) จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน ส่งสำนัก
   (3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ฝ่ายป้องกันรักษาป่า
   (1) ปฏิบัติงานคุ้มครองพื้นที่ป่า ป้องกัน ปราบปรามเพื่อยุติธรรมบุกรุกพื้นที่ป่า
   (2) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาพื้นที่ป่า การร้องเรียน ตลอดจนการดำเนินงานเกี่ยวกับคดี และประสานความร่วมมือในการป้องกันรักษาพื้นที่ป่า
   (3) ปฏิบัติการข่าว ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจปราบปราม เพื่อยับยั้งการบุกรุกทำลายป่า และประสานความร่วมมือในการป้องกันรักษาพื้นที่ป่า
   (4) ดำเนินการและให้บริการด้านป่าไม้ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายด้วนสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.3 ฝ่ายควบคุมไฟป่า
   (1) ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดไฟป่า
   (2) เสริมสร้างการส่วนร่วมในการควบคุมไฟป่า ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ทุกรูปแบบ เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า
   (3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1.4 ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านป้องกันและปราบปราม
   (1) จัดทำและดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) และโครงการเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (ยสทป.)
   (2) ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการป้องกันรักษาป่า
   (3) ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมผ่านสื่อต่างๆ ทุกรูปแบบ
   (4) สนับสนุนวิทยากรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ (รสทป.) ให้แก่หน่วยงานที่ต้องการ
   (5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย