นำน้ำดื่ม จำนวน 600 ขวด ไปมอบให้ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ณ ที่ว่าการอำเภอวังทอง

วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ และทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ […]


พิธีส่งมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดเทศบาล 5 (บ้านคลอง)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ และทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ […]


ประชุมเชิงปฎิบัติการ”โครงการจัดทำแผนป้องกันรักษาป่าร่วมกับชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ”

วันที่ 30ส.ค.62 เวลา 08.30 น. นายชิต อินทระนก ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฎิบัติการ”โครงการจ […]


วันสถาปนามูลนิธิ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธ์ุ

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-14.00 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ และทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ […]


วิทยากรบรรยายเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และให้ความรู้แก่นักเรียน ตามโครงการรณรงค์ สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 29 ส.ค.62 เวลา 9.00 น. – 12.00 น.คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช 3 (ลำจังหัน) ได้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม […]


ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนป้องกันรักษาป่าร่วมกับชุมชนภาคเหนือ 2562

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.8 น้ำยาง โดยนายวิชาญ ขันธ์แก้ว หัวหน้าหน่วยฯ พล.8 น้ำยาง ได้จัด ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ […]


ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทฯระดับลุ่มน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563-2565 ลุ่มน้ำน่าน

วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562 นายวิชาญ ขันธ์แก้ว หน.ฝ่ายจัดการด้านป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้พิษณุโลก เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแ […]


การประกวดต่างๆ ในงาน “Thailand Banana Word & OTOP Indo-China Expo 2019” ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และ ตาก)

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00- 21.30 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ ได้ไปร่วมเปิดงานและได้รับมอบหมายจากจังหวัดฯ ให้เป็นคณะกรรมกา […]