ระเบียบและกฎหมาย


ระเบียบและกฎหมาย

กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติรักษาป่า พระพุทธศักราช 2456 บอกแก้ พรบ.รักษาป่า พระพุทธศักราช 2456 พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และที่แก้ไข พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ.2530 กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2528) ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ กฎกระทรวง การขออนุญาต และการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.2558 กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ.2560 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วืธีการและเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน ป […]