สอบราคา


สอบราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน 215,000 กล้า และจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 37,000 กล้า ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร

1.ประกาศกรมป่าไม้ สอบราคาเพาะชำกล้าไม้ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร 2.แต่งตั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 3.บันทึกผลการกำหนดราคากลาง 4.กำหนดสัดส่วนราคางาน กล้าทั่วไป-กล้าไม้ขนาดใหญ่


สอบราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน 230,000 กล้า และจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 38,000 กล้า ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1.ประกาศกรมป่าไม้ สอบราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบฯ 2หนังสือแจ้งผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการฯ 3.บันทึกผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการฯ 4.กำหนดสัดส่วนราคางานกิจกรรมเพาะชำกล้าทั่วไป-กล้าไม้ขนาดใหญ่


สอบราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน 230,000 กล้า และจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 38,000 กล้า ของสถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

1.ประกาศกรมป่าไม้ สอบราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ของสถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย จ.เพชรบุรี 2หนังสือส่งผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ 3.บันทึกผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการฯ 4.กำหนดสัดส่วนราคางานกิจกรรมเพาะชำกล้าทั่วไป-กล้าไม้ขนาดใหญ่


สอบราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน 230,000 กล้า และจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 38,000 กล้า ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี

1.ประกาศกรมป่าไม้ สอบราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี 2.หนังสือส่งผลการกำหนดราาคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ 3.บันทึกผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการฯ 4.กำหนดสัดส่วนราคางานกิจกรรมเพาะชำกล้าทั่วไป-กล้าไม้ขนาดใหญ่


สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.7 (คอกอ้ายเผือก) จำนวน 2 รายการ

1.ประกาศ หน่วยฯ ปข.7 2.ประหน้า 3.ปร.5-4 บ้านพัก 1-2 4.ปร.5-4 บ้านคนงาน 1-2  


สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.2 (วังยาว) จำนวน 3 รายการ

1.ประกาศ หน่วยฯ ปข.2 2.ประหน้า 3.ปร.5 4.ปร.4 บ้านพัก 1-2 5.ปร.4 บ้านพัก 3-4 6.ปร.4 บ้านพักคนงาน


สอบราคาจ้างก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ ขนาด 40 X 40 เมตร จำนวน 1 หลัง

1.ประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่16 ส.ค. 2560 2.แต่งตั้งคณะกรรมการกำดหนดราคากลาง 3.ปร.5 4.ปร.4  


ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาป่า และทำแนวกันไฟ ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรี ที่ 4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดส่งผลการจัดทำราคากลาง การจ้างบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 จำนวน 1,000 ไร่ และจัดทำแนวกันไฟ จำนวน 6.00 กิโลเมตร ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรี ที่ 4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2. บันทึกผลการจัดทำราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 3. รายละเอียดงานจ้างเหมาเพื่อดำเนินงานบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 จำนวน 1,000 ไร่ ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรี ที่ 4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4. รายละเอียดงานจ้างเหมาเพื่อดำเนินงานจัดทำแนวกันไฟ จำนวน 6.00 กิโลเมตร ของหน่วยฟ […]


ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาป่า และจัดทำแนวกันไฟ ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรี ที่ 3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดส่งผลการจัดทำราคากลาง การจ้างบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 จำนวน 1,000 ไร่ และจัดทำแนวกันไฟ จำนวน 6.00 กิโลเมตร ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรี ที่ 3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2. บันทึกผลการจัดทำราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 3. รายละเอียดงานจ้างเหมาเพื่อดำเนินงานบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 จำนวน 1,000 ไร่ ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรี ที่ 3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4. รายละเอียดงานจ้างเหมาเพื่อดำเนินงานจัดทำแนวกันไฟ จำนวน 6.00 กิโลเมตร ของหน่วยฟ […]


ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาป่า ทำแนวกันไฟ ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ ที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี

1. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดส่งผลการจัดทำราคากลาง การจ้างบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 จำนวน 105 ไร่ บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 จำนวน 800 ไร่ และจัดทำแนวกันไฟ จำนวน 5.00 กิโลเมตร ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ ที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี 2. บันทึกผลการจัดทำราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 3. รายละเอียดงานจ้างเหมาเพื่อดำเนินงานบำรุกรักษาป่าปีที่ 2-6 จำนวน 105 ไร่ ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ ที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี 4. รายละเ […]